November 2021 update

Beste eilanders en geïnteresseerden,

Het is alweer even geleden dat wij dit portal hebben vernieuwd. We hadden graag wat eerder willen communiceren maar wilden ook wachten op een paar belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente, namelijk de eerste uitleg over de evenementenvisie en het besluit over onze aanvraag omgevingsvergunning. Nu beide zaken hebben plaatsgevonden nemen we jullie graag mee in onze gedachten en planning.

Resultaten uit de eilander raadpleging

Er hebben 264 personen meegedaan aan onze enquête, een mooi aantal waar we erg blij mee zijn! We danken iedereen die de tijd genomen heeft om de mening te delen. Hoe zag de doelgroep er uit?

We hebben heel wat stellingen met u gedeeld en uit de feedback hebben we mooi beeld gekregen van de 5 beste ideeën maar vooral ook de 5 slechtste ideeën naar uw mening. 

Top 5 suggesties:

  1. Zo veel als mogelijk samenwerken met lokale ondernemers.
  2. Meer inzicht geven in hoe wij verantwoord omgaan met (zwerf)afval.
  3. Een extra schoonmaakactie rondom ons werkgebied opzetten om bestaand zwerfvuil weg te halen.
  4. Zorgen dat ondernemers en eilanders zelf samenwerkingen aan ons voor kunnen stellen.
  5. Bezoekers aanmoedigen om horeca over het hele eiland te bezoeken.

Deze resultaten stemmen ons positief, want dit zijn ook voor ons belangrijke speerpunten waar al veel plannen over zijn voorbereid.

Samenwerken

Samenwerken aan het festival met iedereen (persoon of bedrijf) die dat wil staat centraal in onze organisatie. Dit vertaalt zich in het bijdragen aan catering, levering van materialen, inplannen van werkzaamheden voor gevestigde ondernemers én jongeren die bijvoorbeeld een bardienst willen draaien. Wil je nog een samenwerking aandragen? Mail dan met hoedanwel@eilan.nl om in contact te komen.

Daarnaast zien we een mooie kans voor horeca in Midsland, West-Terschelling en aan het strand om bezoekers van eilan te bedienen. We zijn al een tijdje in gesprek met verschillende bedrijven om mee te denken over het programma. We zullen in onze communicatie de deelnemende bedrijven meenemen om bezoekers op de hoogte te brengen van de activiteiten op deze locaties.

Geen editie in 2021

Direct een belangrijke toevoeging aan bovenstaande. We gaan geen poging doen om in 2021 al een festival te organiseren. Er is meer tijd nodig voor onderzoek, dialoog en alle noodzakelijke procedures. Daarbij komt de onzekere situatie rondom Corona op dit moment in Nederland. De nieuwe ambitie is om op zijn vroegst in september 2022 te lanceren met de eerste editie van eilân.

Een dialoog met het eiland

Voorwaarde is wel dat we de komende periode een plan ontwikkelen dat onder genoeg eilanders draagvlak heeft.

Er is veel kennis en kwaliteit aanwezig op het eiland. Een belangrijk leerpunt is om hier meer gebruik van te maken. Een gedachte die we nu hebben is om het hele eiland te betrekken bij de festivalervaring. Door meer samen te werken met bestaande horeca, accommodaties en activiteiten op het eiland verlagen we de druk op het duinmeertje en kunnen eilander ondernemers meer profijt uit onze aanwezigheid halen. We komen graag in contact met mogelijke partners in alle vormen en maten.

Aanvullend streven we naar open, constructieve communicatie met alle eilanders. We zijn benieuwd naar alle tips, suggesties en zorgen die er bestaan en willen hier graag naar luisteren en dit meenemen in onze planvorming. Juist ook die zorgen horen we graag, zodat we hiermee aan de slag kunnen.

We snappen dat niet iedereen voorstander is of na een goed gesprek gaat worden, maar we willen alsnog proberen waar mogelijk met iedereen nader tot elkaar te komen.

Onderzoek naar juridische kaders

Naast het uitdenken van een plan dat draagvlak geniet is het uiteraard ook belangrijk dat alle ideeën binnen de beleids- en juridische kaders passen. Dit willen we verder uitdiepen. We hebben van 2019 geleerd dat we hiervoor moeten beginnen bij het belangrijkste onderwerp, de natuur en omgeving. We hebben reeds een aantal vergunningen aangevraagd om bij de provincie en gemeente duidelijkheid te creëren over de kaders waarbinnen we hoe dan ook moeten opereren. 

Deze aanvragen betekenen niet dat er al zeker een festival gaat plaatsvinden of dat de vorm al vast staat. In de lopende aanvragen, die vooral verband houden met natuur en ruimtelijke ordening, zijn opzettelijk ruime kaders geschetst zodat er nog maatwerk kan worden verricht in de uiteindelijke evenementenvergunning. Bijvoorbeeld over het maximum aantal bezoekers.

We zien ook graag dat eventuele zorgen en bezwaren over deze aanvragen bij de behandelaars worden uitgesproken en onderzocht zodat iedereen zeker weet dat alle procedures met de juiste zorg en onafhankelijkheid zijn doorlopen.

Voortgang natuur- en omgevingsvergunning

Er is inmiddels meer uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan door verschillende onafhankelijke specialisten. Onder andere de effecten van stikstof, geluid- en lichtverstoring en verstoring van beschermde plant- en diersoorten zijn uitgebreid onderzocht om duidelijk te krijgen welke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder blijvende schade aan de omgeving. De uitkomsten hiervan zijn voorgelegd aan de provincie in de vorm van een aanvraag van een speciale vergunning voor Natura2000 gebieden (een ontheffing-WNB). Wanneer deze ontheffing onherroepelijk is afgegeven dan geeft dat ons door de overheid gevalideerde grenzen waarbinnen we veilig kunnen werken. Hopelijk neemt dit een deel van de bestaande zorgen en onduidelijkheid ook weg.

Daarnaast is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend die toeziet op de beperking van geluidsoverlast, verkeersdrukte en inpassing in het bestemmingsplan.

Onze volgende stappen

We hebben een enquête online gehouden met een breed spectrum aan vragen. Middels deze route hopen we zo breed mogelijk tips en suggesties op te halen over wat de beste manier is om eilân op Terschelling te mogen organiseren. We zijn enorm geholpen door de eilanders die enthousiast of kritisch mee dachten. Binnenkort volgt een samenvatting en analyse van de ontvangen input. 

Op deze website hebben we ook een speciale informatieportaal voor eilanders gestart. Via dit portaal houden we iedereen het komend jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In de loop van 2021 organiseren we ook weer informatieavond(en) op het eiland om in direct dialoog te komen met betrokken eilanders. Ook treden we graag in direct overleg met ondernemers, belangengroepen, omwonenden en geïnteresseerden. We zijn hiervoor ten alle tijden via e-mail en telefoon bereikbaar.

  • hoedanwel@eilan.nl
  • +31624090287

De allerlaatste stap

Als alles voorspoedig loopt, wat betekent dat we in samenspraak met eilanders tot een goed plan zijn gekomen EN dat de natuur- en omgevingsvergunningen zijn afgegeven, wordt eind 2021 een nieuwe evenementenvergunning aangevraagd bij de gemeente.